Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ziolo24.pl. 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ziolo24.pl jest GREENCARE CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Złota 7 /28

00-019. Wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001032970, o kapitale zakładowym 5000zł, NIP 5252953877, REGON 52514136900000. Administrator zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się skontaktować w następujący sposób:

  • listownie, na adres:  Greencare clinic Sp. z o.o. ul. Złota 7 /28, 00-019, Warszawa.
  • przez adres e-mail: rodo@greencareclinic.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Nataliya Shklyar.

Ochrona danych

Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, które zostały nam powierzone, stworzyliśmy wewnętrzne procedury oraz wytyczne, które mają zapobiegać ujawnieniu tych danych nieuprawnionym osobom. Stale kontrolujemy ich wykonanie oraz regularnie sprawdzamy, czy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe pozostawione w serwisie nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej www.ziolo24.pl, w tym w szczególności w celu:

  • świadczenia usług drogą elektroniczną oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników;
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  • przesyłania Użytkownikom informacji handlowych i marketingowych, za ich zgodą.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza w celu dokonania procesu kwalifikacji do terapii, zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi wizyty (do czasu wykonania umowy), prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, udzielania świadczeń zdrowotnych, realizacji obowiązków podatkowych.

Pliki cookies

Strona internetowa www.ziolo24.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu oraz usprawnienia procesu przeglądania. Pliki te pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu przez Użytkowników, co umożliwia dostosowanie treści do indywidualnych preferencji Użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce Cookies dostępnej na stronie.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe udostępnione są przez nas podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności QBUSOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 11/819, KRS pod numerem 0000740021, NIP: 9571107523, REGON: 380751246, która prowadzi  medyc.pl, za pośrednictwem którego prowadzona jest dokumentacja medyczna.

Prawa Użytkowników

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w naszej polityce ochrony prywatności w związku z postępem technologicznym w dziedzinie internetu, zmianami w prawie dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz rozwojem naszej witryny internetowej. W przypadku wprowadzenia takich zmian, poinformujemy o nich w sposób jasny i łatwy do zrozumienia.

1.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.
1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.