Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 1. Przedmiot regulacji

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.ziolo24.pl w tym rodzaje i zakres
usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania
techniczne niezbędne do korzystania z serwisu www.ziolo24.pl, jak również warunki zawierania i
rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2.Definicje

GREENCARE (Usługodawca) – spółka pod firmą GREENCARE CLINIC Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-019 Warszawa, ul. Złota 7, KRS: 0001032970, NIP:
5252953877, REGON: 525141369, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr księgi rejestrowej 000000263561
Cena – cena za Konsultację określona w Cenniku;
Cennik – cennik usług świadczonych przez GREENCARE;
E-recepta – recepta w formie elektronicznej wydawana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września
200 1 r. Prawo farmaceutyczne wraz z przepisami wykonawczymi,
Konto Pacjenta – indywidualny dostęp Pacjenta do serwisu zabezpieczony loginem i hasłem;
Pacjent – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług, w tym świadczeń zdrowotnych, udzielanych
przez GREENCARE;
Regulamin – niniejszy Regulamin;
Serwis – strona internetowa www.ziolo24.pl;
Specjalista – osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta;
Świadczenie zdrowotne – działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz
inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia;
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na
odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za
pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych,
która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy GREENCARE a Pacjentem wskutek złożenia
Zamówienia;
Usługi – usługi świadczone przez GREENCARE drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
Konsultacja – udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym zakończone wystawieniem E-recepty lub
Zaświadczenia, za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, w tym w szczególności połączenia
telefonicznego, czatu online, połączenia video, komunikatora;
Zamówienie – zakup odpowiedniej Usługi polegający na wyborze odpowiedniej Usługi lub Usług i zapłacie
Ceny;
Zaświadczenie – zaświadczenie o leczeniu wystawiane przez Specjalistę po przeprowadzeniu Konsultacji;

§ 3.Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie przysługują GREENCARE, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą
GREENCARE wyrażoną na piśmie.
2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego
korzystanie z sieci Internet przy wykorzystaniu jednej ze standardowych przeglądarek internetowych, w tym
w szczególności Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari lub Opera, posiadających
możliwość zapisu plików cookies oraz zapewniających obsługę skryptu Java.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z Serwisu w
sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.
4. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
a jedynie zaproszenie Pacjentów do składania ofert zawarcia Umowy. Złożenie Zamówienia przez Pacjenta
jest równoznaczne ze złożeniem przez Pacjenta oferty zawarcia Umowy.

§ 4.Usługi i Płatności

1. Za pośrednictwem Serwisu GREENCARE świadczy następujące Usługi:
1) konsultacja telemedyczna „Pierwsza e-wizyta”;
2) konsultacja telemedyczna „Kontynuacja leczenia”;
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować wystawienie E-recepty lub Zaświadczenia.
3. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 świadczone są odpłatnie. Dostępne formy płatności to:
1) szybki przelew elektroniczny,
2) przelew tradycyjny,
3) BLIK,
4) płatność kartą.
4. Płatności w Serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu PayU, którego administratorem jest PayU
S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 18.
5. Ceny Usług określa Cennik. Ceny wyrażone są w złotych polskich, w kwotach brutto.
6. GREENCARE może stosować rabaty, które mogą być naliczane za pomocą kuponów rabatowych
przyznawanych przez GREENCARE w trakcie akcji promocyjnych, o których GREENCARE informuje w swoich
kanałach informacji, w tym za pośrednictwem Serwisu.

§ 5.Składanie Zamówień i Konto Pacjenta

1. Zamówienie Usługi następuje poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Złożenie
Zamówienia nie wymaga założenia Konta Pacjenta.
2. W celu założenia Konta Pacjenta, pacjent powinien:
a. utworzyć login i hasło;
b. zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i zaakceptować ich postanowienia;
c. wypełnić formularz rejestracyjny.
3. Klient obowiązany jest zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób nieuprawnionych. Przekazywanie
loginu lub hasła osobom trzecim jest zabronione i może stanowić podstawę do usunięcia konta klienta.
4. Pacjent może usunąć konto w dowolnym momencie. W tym celu Pacjent powinien wysłać wiadomość na
adres e-mail biuro@ziolo24.pl. Usunięcie Konta Pacjenta skutkuje usunięciem wszystkich danych zawartych
w Koncie Pacjenta.
5. W celu złożenia Zamówienia Pacjent:
1) wybiera odpowiednią Usługę lub Usługi;
2) uzupełnia dane osobowe w formularzu rejestracji, w tym:
a. imię i nazwisko;
b. PESEL;
c. numer telefonu;
d. adres e-mail;
3) wypełnia ankietę medyczną;
4) przekazuje, w razie konieczności, dodatkowe informacje, w tym przedstawia posiadaną dokumentację
medyczną;
5) wybiera formę płatności i dokonuje zapłaty;
6) akceptuje Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. Pacjent ma obowiązek podać dane zgodne z prawdą i nie zatajając żadnych informacji istotnych z punktu
widzenia udzielanego Świadczenia zdrowotnego. Udzielenie nieprawdziwych, niepełnych lub
nierzetelnych informacji zwalnia GREENCARE z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną wynikłą z udzielania lub zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego na
podstawie takich informacji.
7. W celu finalizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Pacjenta akceptacji treści Regulaminu i
Polityki prywatności, oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą
obowiązek zapłaty.
8. Wybór przycisku „Kupuję i płacę” w formularzu Zamówienia jest równoznaczny z zawarciem Umowy. W
przypadku nieopłacenia Usługi w terminie 60 minut od złożenia zamówienia, Zamówienie jest anulowane, a
Umowa uważana jest za niezawartą.
9. Po opłaceniu Zamówienia następuje rozpoczęcie świadczenia Usługi. Klient otrzymuje na podany przez
siebie adres mailowy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zakupu oraz informację o sposobie i
terminie realizacji Usługi.
10. Konsultacje udzielane są przez 7 dni w tygodniu, w godzinach dostępności Specjalistów. W celu udzielenia
Konsultacji Specjalista w uzgodnionym dniu i godzinie nawiązuje połączenie z Pacjentem w celu wykonania
Usługi. Ustalona godzina jest godziną umowną, a usługa może być wykonana w czasie +/- 60 min.
10. Pacjent nie może mieć ustawionej w swoim urządzeniu końcowym ustawionych jakichkolwiek blokad, lub
zainstalowanego oprogramowania, które mogłyby uniemożliwić wykonanie połączenia przez Specjalistę, w
tym połączenia z numeru zastrzeżonego.
11. W przypadku, gdy Pacjent nie odbierze połączenia Specjalisty lub w inny sposób swoim działaniem lub
zaniechaniem naruszy postanowienia Regulaminu, czym uniemożliwi wykonanie Usługi, należność za
Usługę nie podlega zwrotowi.
12. Pacjent zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz okazać go na każdą prośbę
Specjalisty w celu identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości. W przypadku Konsultacji prowadzonej w innej
formie niż poprzez przekaz audiowizualny Pacjent zobowiązany jest do udzielenia Specjaliście wszelkich
informacji niezbędnych do weryfikacji jego tożsamości.
13. O czasie trwania Konsultacji decyduje Specjalista biorąc pod uwagę dobro Pacjenta oraz cel udzielonego
Świadczenia zdrowotnego.
14. Specjalista może przerwać udzielanie Konsultacji w każdym czasie, gdy Pacjent dopuści się naruszenia
postanowień niniejszego Regulaminu. Usługa przerwana w przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, uważana jest za zrealizowaną i nie stanowi podstawy do zwrotu należności za Usługę.
15. Specjalista uprawniony jest do odmowy wystawienia E-recepty lub Zaświadczenia w każdym przypadku,
gdy ich wystawienie pozostawałoby w sprzeczności z aktualną wiedzą medyczną lub w przypadku, gdy
udzielone przez Pacjenta informacje, w tym dane zawarte w dokumentacji medycznej, są niewystarczające
dla jej wystawienia. Odmowa wystawienia E-recepty lub Zaświadczenia w przypadku, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, nie stanowi podstawy do zwrotu należności za Usługę.
16. W przypadku wystawienia E-recepty, GREENCARE przekazuje Pacjentowi, na wskazany przez niego numer
telefonu, kod recepty lub ujawnia receptę w Internetowym Koncie Pacjenta.
17. Treść wystawionej E-recepty nie może być zmieniana. W przypadku konieczności zmiany treści E-recepty,
wystawione E-recepta zostaje anulowana przez Specjalistę, a zmiana jej treści następuje poprzez
wystawienie nowej E-recepty.
18. E-recepty na leki psychotropowe są ważne przez 30 dni od daty wystawienia. Po upływie tego terminu, E-recepty te nie podlegają zmianie ani przedłużeniu, niezależnie od tego, czy zostały zrealizowane.

19. W przypadku wystawienia Zaświadczenia, GREENCARE przekazuje Zaświadczenie Pacjentowi na adres
e-mail wskazany przez Pacjenta w formularzu Zamówienia.
20. Świadczenia zdrowotne są udokumentowane w dokumentacji medycznej prowadzonej zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6.Odstąpienie od Umowy, reklamacje i zwrot należności

1. Pacjent przed wykonaniem przedmiotu Umowy może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 287 ze zm.).
2. Pacjent może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można
złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, ale nie jest to
konieczne.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pocztą na adres GREENCARE: lub drogą
elektroniczną na adres mailowy kontakt@ziolo24.pl
4. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
5. Prawo odstąpienia od Umowy na odległość nie przysługuje Pacjentowi, jeżeli GREENCARE wykonało w
pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Pacjenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez GREENCARE utraci prawo odstąpienia od umowy.
6. Pacjent może złożyć reklamację dotyczącą Usługi wysyłając wiadomość e-mail na adres:
kontakt@ziolo24.pl.
7. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko Pacjenta, adres do korespondencji,
adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli
Pacjent życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
wskazanie daty Usługi, dokładny opis przyczyn reklamacji oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Pacjenta, a
także preferowany przez Pacjenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
8. GREENCARE rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Pacjent zostanie poinformowany
zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
9. W przypadku, gdy realizacja Usługi będzie niemożliwa z przyczyn zawinionych przez GREENCARE,
GREENCARE poinformuje Pacjenta o powyższej okoliczności. W terminie 7 dni od powzięcia informacji o
powyższej okoliczności Pacjent może, według swojego wyboru:
a. odstąpić od Umowy i żądać zwrotu zapłaconej przez Ceny, lub
b. uzgodnić z GREENCARE inny termin wykonania Usługi.
10. Należność za Usługę nie podlega zwrotowi, gdy brak możliwości wykonania Usługi wynika z przyczyn
leżących po stronie Pacjenta, w szczególności, gdy Pacjent:
a. poda nieprawdziwe lub nierzetelne dane, w tym informacje dotyczące swojego stanu zdrowia;
b. złoży nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenie;
c. przedstawi nieprawdziwe lub nierzetelne dokumenty;
d. nie będzie odbierał połączeń od Specjalisty w związku z próbą realizacji Konsultacji w inny sposób
naruszy postanowienia Regulaminu.
11. Zwrot zapłaconej Ceny w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Pacjenta nastąpi
niezwłocznie, według wyboru Pacjenta:
a. na wskazany przez niego rachunek bankowy, lub
b. w takiej samej formie, w jakiej dokonał zapłaty Ceny.

§ 7.Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, z
tym, że do Umów nie stosuje się przepisów ustawy o prawach konsumenta, z wyłączeniem art. 12 ust. 1
pkt 1-12 i ust. 2, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 i 3, art. 19, art. 21-24, art. 26-37 oraz art. 38 pkt 1, 3-6 i 8
powyższej ustawy.
2. GREENCARE zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna
i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez GREENCARE, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni
kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej ziolo24.pl informacji o
zmianie Regulaminu.
3. Regulamin zawiera następujące załączniki:
a. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności;
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2023